Jeanine’s Daily ELDOA Routine

ELDOA Routine

Exercise Rest Intensity Reps Tempo Sets
1 ELDOA Exercise 1
[Video not found]
N/A Bodyweight 1 0 60 0 1
2 ELDOA Exercise 2
[Video not found]
N/A Bodyweight 1 0 60 0 1